Województwo Opolskie wspólnie z Krajem Ołomunieckim realizowało projekt pn. „Dziedzictwo kulturalne – wspólne zadanie”, który w marcu 2009 r. otrzymał rekomendację do dofinansowania przez Komitet Monitorujący z dotacją z EFRR w wysokości 99 361,46 euro.

Realizacja projektu „Dziedzictwo kulturalne – wspólne zadanie” ma przyczynić się do rozwoju współpracy transgranicznej w dziedzinie kultury pomiędzy obu regionami.

W ramach realizacji projektu partnerzy:
1. zorganizowali dwie konferencji w Ołomuńcu i Opolu poświęcone ochronie zabytków w obu regionach,
2. opracowali dwie publikacje zawierające referaty prezentowane podczas międzynarodowych konferencji,
3. przygotowali album o zabytkach Województwa Opolskiego i Kraju Ołomunieckiego, prezentujący 60 najcenniejszych zabytków polsko – czeskiego pogranicza.

W ramach promocji przedsięwzięcia powstało logo projektu autorstwa opolskiego plastyka Bolesława Polnara, które symbolizuje współpracę oby regionów w dziedzinie kultury. Zostanie ono umieszczone na wszystkich materiałach promocyjnych oraz na wspólnej stronie internetowej.

Projekt adresowany jest do wszystkich organizacji i instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego obu regionów oraz jego promocją, tj. muzeów, szkół wyższych, instytutów badawczych, podmiotów realizujących projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego w ramach programów operacyjnych (regionalnych i krajowych), organizacji pozarządowych, kościołów, osób prywatnych będących posiadaczami obiektów zabytkowych.

Udział przedstawicieli ww. podmiotów w projekcie będzie służył wymianie ich doświadczeń w zakresie ochrony zabytków, zdobyciu wiedzy o polityce kulturalnej w tej dziedzinie w obu regionach oraz inspirował do dalszych wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, realizacji wspólnych projektów, korzystania z doświadczeń partnerów podczas kolejnych działań mających na celu ochronę zabytków. Szerokie grono adresatów projektu, a zarazem jego uczestników przyczyni się także do promocji walorów kulturowych obu regionów w grupach szczególnie zainteresowanych problematyką ochrony zabytków, a za ich pośrednictwem także wśród pozostałych mieszkańców regionów.

Efektem przedsięwzięcia będzie nawiązanie kontaktów pomiędzy instytucjami kultury, instytucjami naukowymi zajmującymi się dziedzictwem kulturowym, które mogą zaowocować dalszymi przedsięwzięciami w zakresie konserwacji zabytków, wspólnymi konferencjami i sympozjami, warsztatami, wymianą doświadczeń, realizacją wspólnych działań dotyczących ochrony i konserwacji zabytków z terenu pogranicza polsko-czeskiego.